VROUWenKRACHT Alkmaar     Van Maerlantstraat 8-10   1813 BH Alkmaar  | vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com   |   tel: 06 45 00 35 33

VROUWenKRACHT

          Alkmaar

Home
Share on Facebook
Mail: vrouwenkrachtalkmaar@gmail.comSamen in beweging

Onze activiteiten

Vrouwen leren van elkaar,

stimuleren en ondersteunen elkaar bij

de deelname aan de samenleving en

economische zelfstandigheid

VROUWenKRACHT wil in 2019 verder met vindplaatsgericht werken en laagdrempelige activiteiten, waaronder de inloopochtenden. Daarbij is VROUWenKRACHT altijd op zoek naar hoe bepaalde activiteiten elkaar kunnen bestuiven.


Vrouwen kunnen op twee ochtenden (maandag en woensdag) met hun vragen bij VROUWenKRACHT terecht. Vrijwilligers, (waaronder ook veel oud deelnemers), vervullen bij de eerste opvang een belangrijke rol. Ook voor meer complexe vragen is ruimte.

Maandag:     van 10:30 -12:30 uur

Woensdag:   van 10:30 -11:30 uur

andere dagen op afspraak


Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'

Neem contact met ons op voor vragen.

Inloopochtend, eerste contact en kennismaking

Kern activiteiten

VROUWenKRACHT:

Activiteiten in samenwerking  met  

Wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’ en anderen

Kernactiviteiten VROUWenKRACHT

Vrouwen nemen Tijd voor elkaar

tijd voor elkaar

De huiskamer in het wijkcentrum vervult een essentiële rol in het samen optrekken van vrouwen.


Zo gaan bijvoorbeeld vrouwen met andere vrouwen naar de huisarts om hen te ondersteunen bij hun hulp vraag, doen vrouwen voor elkaar boodschappen of vangen hen na een ziekenhuisopname op als het eigen netwerk daartoe niet of onvoldoende in staat is.


In de huiskamer worden ook thema’s besproken die vrouwen raken of waarmee zij worstelen. Voorbeelden zijn: omgaan met psychische problemen, opvoedingsvragen, omgaan met geld en aanpakken van schulden.

Door te bewegen op muziek wordt de vitaliteit van het lichaam vergroot en dat heeft een positief effect op iemands gezondheid en welbevinden.


De Biodanza-lessen 6 lessen van 1,5 uur.

Wanneer? Nader op te geven


Vrouwen kunnen zich  hiervoor inschrijven via vrouwenkrachtalkmaar@gmail.com of

bellen met Houriya Abbou: 06-45003533.

Dansen en Pilates

biodanza lessen

Moeders met kinderen op de basisschool actief betrekken bij de school. Hen te laten zien hoe zij hun kinderen op school kunnen volgen en hen vanuit de eigen thuissituatie kunnen ondersteunen. Hoe zij de rol kunnen vervullen bij het vergroten van de leerprestaties van hun kind.

Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor het huiswerk van hun kind en daarbij ook ondersteuning te bieden. Het is er tevens op gericht het ‘educatieve partner schap’ tussen leerkrachten en ouders te verstevigen met als doel het bevorderen van de leerprestaties. Centraal staan het delen van ervaringen en samen oplossingen vinden.


Ook tijdens de kleine huiskamer wordt aandacht besteed aan de ouder betrokkenheid binnen scholen, bijvoorbeeld hoe kan je als moeder je kind ondersteunen bij zijn of haar leer ontwikkeling. Het verbeteren van het contact tussen ouder en leerkracht. Het verkrijgen van duidelijkheid van de rol van de ouder op school. Ook het Centrum van Jeugd en Gezin neemt deel aan de huiskamer ontmoeting als het thema omgaan met opvoeding wordt besproken.

Participatie op school, waaronder actieve deelname aan de ouderkamer

Heb jij moeite om je kind te helpen met wiskunde of kom je er niet uit met het helpen bij het huiswerk van je kind? Dan kan Wijkcentrum Overdie jou helpen. Een gediplomeerd docent uit de wijk Overdie ondersteunt dit project voor jou.

Waar?           Wijkcentrum Overdie

Wanneer?    Elke maandag van 19:00 uur tot 21:00 uur

                      (tijdens schoolvakanties gaan de wiskunde lessen niet door)

Kosten?       € 20,00 voor 10 lessen


De begeleiding is bedoelt voor kinderen met een niveau van VMBO, Havo of VWO in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Inschrijven voor de begeleiding is verplicht!

Voor eventuele vragen en onduidelijkheid kan je contact opnemen met Houriya; tel. 0645003533

Huiswerk begeleiding Wiskunde 1e en 2e klas VMBO-HAVO-VWO

Aanmelding is noodzakelijk om te kunnen starten met huiswerk begeleiding voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basis school en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Ook dit is een initiatief van ouders en docenten uit de wijk.

Heb jij moeite met Nederlands, Engels, Geschiedenis en Rekenen neem  en kom je niet uit je huiswerk, loop dan eens binnen? Wijkcentrum Overdie kan jou helpen!

Dus denk je dat je taal ondersteuning nog hebt, neem contact met ons op

Houriya; tel. 0645003533

Individuele bijles Nederlands, Engels, Geschiedenis en Rekenen

Wilt jij iets organiseren?

Heb je een idee? Graag nodigen wij alle ouders in onze wijk uit om zelf of met elkaar iets te organiseren wat kan bijdragen tot de verbetering van de leer resultaten van onze kinderen.

Het wijkcentrum heeft de faciliteiten en ruimte.

Wij staan open voor jouw initiatieven en komen graag met je in gesprek.  

Neem contact met ons op via Houriya: tel. 0645003533

Activiteiten in samenwerking met wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’

Huiskamer inloop

In de huiskamer vinden elke woensdagochtend activiteiten plaats, waaraan iedereen aan kan deelnemen. De huiskamer is een plek van waaruit bewoners zelf initiatief kunnen nemen voor activiteiten in het wijkcentrum en de wijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en beroepskrachten van het wijkcentrum.

De sfeer in de huiskamer is gemoedelijk. VROUWenKRACHT nodigt iedereen uit om langs te komen, en vooral vrouwen uit de wijk. Het is voor hen een laagdrempelige manier om dingen buitenshuis te doen en om zelf ook thema’s in te brengen die hen interesseren en waar zij meer over willen weten.


Woensdag:  inloop van 9:30 -10:00 uur;  thema van 10:00 -11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'Thuis in wijkcentrum Overdie'


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Wekelijks op woensdag gaan we met e­en groepje de wijk in­ om zwerfafval op te ruimen. Het is een g­ezellige activiteit, ­waarbij je ook op een­ leuke manier werkt a­an je conditie en con­tacten maakt met de wijkbewoners.


Tevens doen wij een oproep aan mensen die een activiteit niet kunnen bekostigen, maar via deelname aan troep trimmen hiervoor wel in aanmerking kunnen komen. Door een contract dat Stadswerk072 met VROUWenKRACHT heeft afgesloten is dit mogelijk geworden.

 

Wij hebben een aantal straten geadopteerd om deze wekelijks schoon te houden. “Onze straten” hebben een 3km strekkende lengte. Een kaartje geeft een beeld hiervan.

Daarnaas­t draag je bij aan ee­n schonere wijk en ku­nt ook op een informe­le manier andere wijk­bewoners op hun veran­twoordelijkheid wijze­n.

Het troep trimmen is elke woensdag

- van 11:30 uur  tot 12:30 uur

- met 10 tot 15 deelnemers.

Kijk ook op onze  facebook pagina.


Info en aanmelden: Houriya 06-45003533

Troep trimmen

Opstap Nederlandse taal

De Nederlandse taal is erg belangrijk voor deelname van vrouwen in de hedendaagse samenleving. Sommige vrouwen spreken de Nederlandse taal onvoldoende of kunnen deze niet lezen of schrijven. Zij ervaren daardoor belemmeringen in bijvoorbeeld de contacten met de school van hun kinderen of het vinden van werk.


Mondelinge vaardigheid geeft vertrouwen in de conversatie en leidt daardoor tot een beter contact en gesprek met de buren, of iemand in de zorgverlening, een arts, of de docent van school. Goede communicatie is van belang om je persoonlijke mening en informatie juist te kunnen uitwisselen en ook om je gevoelens onder woorden te kunnen brengen.


Schriftelijke vaardigheid is vereist bij het schrijven van zowel persoonlijke als zakelijke brieven, e-mails, sollicitaties, notulen en verslagen, uitnodigingen. Activiteiten die lastig zijn en veel aandacht eisen. Een goede structuur zorgt voor leesbaarheid en duidelijkheid.


De cursus ‘Opstap Nederlandse taal’ biedt u de mogelijkheid de taal eigen te maken. Een proefles bepaalt op welk niveau lessen kunnen worden gevolgd.


Woensdag:   van 10:00 - 11:30 uur

Locatie: wijkcentrum 'wijkcentrum Overdie'


Info en aanmelden: Houriya 06-45003533

vrouwenkracht@gmail.com

     Meer informatie over het

Bondgenootschap Geletterdheid

voor beter lezen en schrijven

meer over taalles 

Fietslessen

Fietsen maakt het zoveel gemakkelijker om even ergens naar toe te gaan. Bovendien is het een gezonde beweging, goed voor een leefbare wijk en het milieu. Voor vrouwen die niet met fietsen zijn grootgebracht vergroot het hun actieradius en daarmee hun onafhankelijkheid en hun mogelijkheden. Het fietsen maakt een intensievere deelname in de maatschappij mogelijk, bij hun werk, studie, en vervoer tussen school en thuis.


Regelmatig start VROUWenKRACHT Alkmaar een fietscursus voor vrouwen. Inschrijving kan via de website van Vrouwenkracht Alkmaar of telefonisch.

De fietscursus is voor vrouwen die nog niet (goed) kunnen fietsen maar dit wel willen leren. Deze cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en wordt gegeven door een ervaren docente. VROUWenKRACHT organiseert de fietslessen veelal in samenwerking met het wijkcentrum. Onze organisaties staan voor veilig fietsen in de wijk en voor beweging en gezondheid.


Naast het praktisch fietsen, leren vrouwen ook verkeersregels en daarmee veilig fietsen. Na de 12 fietslessen kunnen de meeste vrouwen veilig aan het verkeer deelnemen. Voor vrouwen die nog steun nodig hebben na de 12 lessen, is er een mogelijkheid om samen met een fietsmaatje te gaan fietsen.

Wilt u zich opgeven voor de fietsles neem dan contact met ons op!

meer over fietslessen   

Wijkbewoners die minder mobiel zijn, kunnen van de Max Mobiel gebruikmaken. De Max Mobiel is een welkome aanvulling op andere vervoersvoorzieningen en biedt wijkbewoners de gelegenheid zich voor elkaar in te zetten.

De chauffeurs zullen met een Maxmobil ouderen en mensen die minder mobiel zijn, naar bestemmingen in de wijk brengen. Door een betere mobiliteit zal bij deze groepen de eenzaamheid verlichten. Daarnaast kunnen ook mantelzorgers gebruik maken van een MAX Mobiel.


Het aannemen, plannen en rijden van de ritten gebeurt door vrouwen van VROUWenKRACHT.

Ook is het mogelijk om te vragen naar een vrouw  als chauffeur  


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het wijkcentrum

072-5402499


  • Gratis, een vrijwillige bijdrage geven mag wel, maar is niet verplicht

  • 24 uur van te voren bellen op werkdagen tussen 10 -12  uur

  • Alle vrijwilligers hebben een certificaat en dragen een Max-mobiel badge

Max Mobiel: ‘voor mobiliteit in de wijk’

‘Keukenklanken’

Vrouwen leren spelenderwijs de Nederlandse taal (beter) spreken door recepten op muziek te zetten en samen keukenliedjes te zingen.


Voor veel vrouwen is samen-koken een plezierige activiteit, waarbij zij elkaar ontmoeten en hun kookervaringen delen. Het project ‘Keukenklanken’ sluit daarop aan. Het is een ideale gelegenheid voor vrouwen, die het Nederlands nog onvoldoende beheersen en/of hun woordenschat willen vergroten, om hieraan te werken.


Deelname aan een taalcursus helpt vrouwen verder. Maar het leren vanuit ‘boekjes’ is niet voor iedereen even aantrekkelijk. Reden om laagdrempelig in te stappen en aan te sluiten waar vrouwen al enthousiast mee bezig zijn. Samen-koken, zingen en meteen je Nederlandse taal beter te leren.  


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Houriya Abbou 06-45 00 35 33

Vragen?

Heeft u vragen en wilt u contact met ons opnemen dan kan via onze Contact pagina VROUWenKRACHT

Menu

Elke maandag lunch  door Uniwerkgroep


Samen met het Wijkcentrum Overdie en vrijwilligers organiseert Vrouwenkracht elke maandag van 12 tot 13,30 uur een heerlijke lunch. Deze lunch wordt gemaakt door de Uniwerkgroep en enkele vrijwilligers.


Wil je als vrijwilliger meehelpen met dit mooie project of heb je ideeën voor lekkere recepten? Neem dan contact op met

Houriya Abbou: 06-45 00 35 33.


iedere maandag van 12.00 tot 13.30 uur

in het ontmoetingscentrum van Wijkcentrum Overdie


een 12-uurtje in het kader van


“Een ontmoeting van smaken”


klik op de lunch kaart voor het menu van de maand


#top troep trimmen er zijn voor elkaar

VROUWenKRACHT is in 2020 gestart met De Kleine huiskamer.

Dat is een plek waar vrouwen elkaar wekelijks ontmoeten en terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun (jongste) kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Terwijl hun kinderen met elkaar spelen, kunnen vrouwen hun opvoedingservaringen delen, elkaar ondersteunen en tips geven.

 

De kleine huiskamer is van 09.00 t/m 12.00 voor moeder met kinderen. De bibliotheek verzorgt wekelijks een leesmoment van een kwartier voor moeder en kind als deel van de tijd. Bibliotheek en Speel-o-theek geeft informatie over gebruik van speelgoed wat te maken heeft met de ontwikkeling van het kind.


Ook leren we bewust te spelen met kinderen. Een positief moment tussen moeder en kind is het centrale onderwerp hierin. Het verstevigen van de band tussen moeder en kind.

Moeders kunnen lid worden van Speel-o-theek.Waar?           Wijkcentrum Overdie in de bibliotheek

Wanneer?    Elke vrijdag van 9:00 uur tot 11:30 uur             

                      vrije inloop, kom dus langs!

De kleine huiskamer

kleine huiskamer

thema’s betreffende moeder en kind worden besproken in kleine huiskamer.


een vervolgcursus


“positief opvoeden”


is mogelijk voor moeders

die daar behoefte aan hebben!

voor eventuele vragen en onduidelijkheid kan je contact opnemen met Houriya; tel. 0645003533

omgaan met psychische klachten   het huiskamer inloop programma   Uitnodiging Samen  in beweging